Objavljeni uvjeti potpora za samozapošljavanje u 2024. godini.

Potpore se mogu dodijeliti: nezaposlenoj osobi za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u sljedećim organizacijskim oblicima – obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova.

Ciljane skupine: Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Zavod.

Trajanje mjere: 24 mjeseca

Visina subvencije i prihvatljive djelatnosti:

Iznos potpore male vrijednosti za samozapošljavanje određuje se prema budućoj registriranoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007, dalje u tekstu: NKD).

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za tri skupine korisnika:

1. skupina – do 15.000,00 EUR

Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

(C) prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)

(F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

2. skupina – do 10.000,00 EUR

Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

(C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 24)

(J) Informacije i komunikacije

3. skupina – do 7.000,00 EUR

Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

(D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)

(E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)

(G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)

(H) Prijevoz i skladištenje

(I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)

(M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)

(Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

(N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)

(P) Obrazovanje

(R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)

(S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Navedeni iznosi predstavljaju najveći mogući iznos potpore koji se može dodijeliti sukladno registriranim djelatnostima, dok će se konačna visina dodijeljene potpore za samozapošljavanje odrediti temeljem procjene opravdanosti početnog ulaganja sukladno iskazanim potrebama u dostavljenom poslovnom planu i troškovniku, koji je sastavni dio poslovnog plana.

Djelatnosti za koje se ne može dodijeliti potpora:

Potpora za samozapošljavanje ne može se dodijeliti za djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u, a koje su neprihvatljive za financiranje:

(A) Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (odjeljci: 01-03) (B) Rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09) (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (odjeljak 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica – odnosi se na zastupanje u prodaji raznovrsnih proizvoda poput prodaje od vrata do vrata, provizijske prodaje, akviziterstva) (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (odjeljak 55) (K) Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (odjeljci: 64-66) (L) Poslovanje nekretninama (odjeljak 68) (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (odjeljak 69.1 pravne djelatnosti) (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti: 77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup 78 Djelatnosti zapošljavanja 79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima (R) Umjetnost, zabava i rekreacija: 93.19 Ostale sportske djelatnosti (S) Ostale uslužne djelatnosti (odjeljak 94)

Prihvatljivi troškovi:

Potpora  za samozapošljavanje dodjeljuje se primjenom:

a) fiksnog iznosa

b) varijabilnog iznosa

Fiksni iznos potpore je unaprijed određen za inicijalne troškove osnivanja i registracije poslovnog subjekta, troškove rada podnositelja zahtjeva kao zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi, troškovi sitnog inventara, sirovine i potrošnog materijala,  troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično).

Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini od 5.000 EUR

Varijabilni iznosi razlikuju se ovisno o registriranoj djelatnosti za koju se dodjeljuje potpora, a prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u 4 kategorije:

kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti te koja traje, odnosno se koristi u vremenu dužem od jedne godine (npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.) kupnja ili zakup licenciranih IT programa kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)* kupnja franšiza

Trošak PDV-a iskazan na računima kao i ostale vrste troškova koje se ne nalaze na popisu prihvatljivih troškova nisu prihvatljive za financiranje kroz varijabilni iznos potpore.

Trajanje javnog poziva: Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 30.09.2024. godine, odnosno do utroška osiguranih sredstava.

Svi detalji, kriteriji i dodatna pojašnjenja su dostupni na sljedećoj poveznici

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)